Stk 5.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen

Skønner det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer

Skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af dagsorden.

Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

Indvarslingen skal indeholde dagsorden samt en afskrift af det reviderede regnskab.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

 

Stk. 6

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhand-lingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de til - stedværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden fra 1/5 af foreningens medlemmer

 

Stk. 7Kontingentet for det følgende regnskabsår fastsættes af generalforsamlingen og skal være indbetalt inden 1. februar.

Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

Dagkort udstedes til foreningens fiskevande.

 

stk. 8

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel.

 

stk. 9

Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen.

 

stk. 10

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere bestemmelser for fiskeri i foreningens fiskevande, herunder til at fastsætte mindstemål og betaling for dagkort.

 

Stk. 11

 Foreningen udsætter årspræmier, der følger regnskabsåret i følgende fiskearter: torsk, ørred, gedde, hornfisk, aborre, ål suder, karpe, sandart og fladfisk. Præmierne er til ejendom og uddeles hvert år til generalforsamlingen i februar.

For at komme i betragtning skal der være mindst 2 vidner.

 

Stk. 12

Udeblivelse fra en fisketur betales af tilmeldte, dersom ikke udelukkes vedkommende fra efterfølgende ture.

Lovligt afbud er senest 8 døgn før turens fholdelse.

Sygdom godkendes, dersom der ringes afbud tit turlederen inden turens afholdelse.

 

Stk. 13

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler de medlemmer, som måtte ønske at oprette en ny forening hjemmehørende i Guldborg Sund Kommune. Midlerne kan i så tilfælde først overføres efter en stiftende generalforsamling. Kan ovennævnte ikke gennemføres, anvendes foreningens midler som generelt tilskud til yngelpleje/udsætninger, der finder sted på Lolland og Falster.

 

Stk. 14 Disse vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 18/5 2009.

 

P.g.v.

 

 

Carl Ivar Forup

Formål Og vedtægter for Guldborgsund Lystfiskerforening

 

stk. 1

Foreningens navn er Guldborg Sund Lystfiskerforening Foreningen er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune. Foreningens adresse er formandens, som skal være bosiddende i kommunen.

 

Stk. 2

Det er foreningens formål at fremme interessen for sports-fiskeri og give medlemmerne mulighed for at udøve fiskeri fra kyst, båd, sø og å. .

 

Stk. 3    

Enhver, der er interesseret i sportsfiskeri kan blive medlem af Guldborg Sund Lystfiskerforening. Disse skal ved indmeldelsen have et eksemplar af foreningens vedtægter. Dette påhviler kassereren.

 

Stk. 4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar med

Følgende dagsorden:

 

 • Valg af dirigent.

 • Valg af stemmetællere.

 • Formandens beretning

 • Kassererens aflæggelse af regnskab.

 • Behandling af indkomne forslag.

 • Valg til bestyrelsen

 • Valg af bilagskontrollør

 • Valg af suppleant.

 • Uddeling af årspokaler

 • Opgørelse af pointsystemet

 • Eventuelt.

Guldborgsund Lystfiskerforening 2015

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now